Νομικό Σπουδαστήριο Α. Προυσανίδη

ΣΟΣ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ 1.10.2019 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2019-2020. 43 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 60 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ.

ΦΕΚ 1738/1.10.2019, ΤΕΥΧ. ΤΡΙΤΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Αριθμ. 64693
Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπου-
δαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουρ-
γών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην
Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν είκοσι
(120) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέ-
μεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως:
Α. Διοικητική Δικαιοσύνη σαράντα τρεις (43) θέσεις, ως
εξής: τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, πέντε (5) θέσεις δοκίμων εισηγητών
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων
εισηγητών της Γενικής Επιτροπείας Επικρατείας του Ελε-
γκτικού Συνεδρίου και τριάντα (30) θέσεις παρέδρων
Πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
Β. Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη εξήντα (60) θέσεις
παρέδρων πρωτοδικείου.
Γ. Εισαγγελείς δέκα επτά (17) θέσεις παρέδρων εισαγ-
γελίας.
Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργη-
θεί στη Θεσσαλονίκη κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο
του Νοεμβρίου και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην
Αθήνα κατά τους μήνες Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους
και Ιανουάριο του 2020.

Εκτύπωση

Χάρτης

Που θα μας βρείτε

Σόλωνος και Σίνα 26, Αθήνα,

στο νεοκλασσικό κτίριο

έναντι της Νομικής Σχολής. 

Τηλ. 210- 3800702-703, 3627-332

Καθημερινά 11π.μ έως 9.30 μ.μ ,

πλην Σαββάτου και Κυριακής.


Copyright © 2015  avalon

istanbul escort taksim escort istanbul escort kartal escort pendik escort tuzla escort