Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΣ, Καθηγητής Αστικού Δικαίου

                                             ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

                                          Δ ι κ η γ ό ρ ο ς  Παρ΄ Αρείω Πάγω,   Δ.Ν.

 

Δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω και αριστούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών αποφοιτήσας με βαθμό 9,15, την υψηλότερη βαθμολογία όλων των Νομικών Σχολών της Ελλάδας για εκείνο το έτος. Αριστούχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Αστικού Δικαίου , του ιδίου Πανεπιστημίου      εκπονήσας την διπλωματική εργασία  : ''Ο τύπος της δηλώσεως βουλήσεως και η ένταξή του στο γενικό πραγματικό της δικαιοπραξίας'' υπό την καθοδήγηση των κ.κ. Μ.Σταθόπουλου (επιβλέπων) και Φ.Δωρή (συνεισηγητής). Η εργασία αυτή (δημοσιεύτηκε ανανεωμένη και τροποποιημένη ως τμήμα της μετέπειτα αναληφθείσης διδακτορικής διατριβής του) λαβών και από τους δυο καθηγητές τον βαθμό 9.     Έτσι συγκεντρώνοντας μέσο όρο 9,91 ήλθε πρώτος απόφοιτος με την μεγαλύτερη βαθμολογία του Μεταπτυχιακού εκείνης της χρονιάς. Το 2000 αφού συνήλθε επταμελής Επιτροπή συγκροτηθείσα από  τους καθηγητές κ.Απόστολο Γεωργιάδη, ακαδημαϊκό, ο οποίος και προήδρευσε,  Φίλιππο Δωρή (επιβλέποντα καθηγητή), Ισμήνη Ανδρουλιδάκη-Δημητριάδη (καθηγήτρια που αντικατέστησε τον κ.κ. Μιχαήλ Σταθόπουλο, τα πανεπιστημιακά καθήκοντα του οποίου τελούσαν σε αναστολή λόγω της αναλήψεως του Υπουργείου Δικαιοσύνης από τον Απρίλιο του 2000), Ιωάννη Καράκωστα (καθηγητή και κοσμήτορα τότε της Νομικής Σχολής και ήδη Πρόεδρό της κατά τα έτη 2003-2005), Ξενοφώνη Σκορίνη-Παπαρρηγοπούλου και τους επίκουρους καθηγητές κ.Κλεάνθη Ρούσσο και Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρήαναγορεύθηκε σε Διδάκτορα του Αστικού Δικαίου του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  τον αναγόρευσε Διδάκτορα του Αστικού Δικαίου με  βαθμό «¨Αριστα»  και με θέμα διατριβής ''Οι Ενώσεις Προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα'.                               

Κατά τη διάρκεια εκπονήσεως της διατριβής του απασχολήθηκε και με διόρθωση γραπτών στο Γενικό Ενοχικό Δίκαιο, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών του  και με πολύ μεγάλη προσοχή και, ευσυνειδησία, έχοντας συναίσθηση της σοβαρότητας και προσοχής που χρειάζεται για το δύσκολο αυτό έργο της αξιολογήσεως, προκειμένου να μην αδικηθεί κάποιος εξεταζόμενος είτε βρίσκεται σε οριακό σημείο επανεξετάσεώς του είτε σε μεσαίο βαθμολογικό επίπεδο είτε τείνει προς τον βαθμό ''ΆΡΙΣΤΑ''.  

Μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα (Ιούνιο του 2000) και ενώ προετοιμαζόταν για την υποστήριξη της διδακτορικής του διατριβής εξεπόνησε παράλληλα μελέτη με θέμα ''Κρίσιμα και αμφισβητούμενα νομικά ζητήματα ευθύνης σε σχέσεις παροχής υπηρεσιών στον Αστικό Κώδικα και στο άρθρο 8 του ν.2251/94'', η οποία δημοσιεύτηκε σε δυο τμήματα στο Περιοδικό ''Πειραϊκή Νομολογία'' στα τεύχη 3 (Ιούλιος-Αύγουστος-ΣεπτέμβριοςΟι πρώτες 4 παράγραφοι, που αναφέρονται στον Αστικό Κώδικα) και 4 (Οκτώβρη-Νοέμβρη-ΔεκέμβρηH παράγραφος 5 για την ευθύνη λόγω παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 8 ν.2251/94) του 2000. Ήδη δε για τη μελέτη αυτή εκδόθηκε και ανάτυπο με δαπάνη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά.Εν συνεχεία συνέγραψε  μεταδιδακτορική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο Αστικό-Εμπορικό Δίκαιο με θέμα ''Σύγκριση του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) με εταιρικά μορφώματα του ελληνικού εταιρικού δικαίου'' και υπό την επίβλεψη των Καθηγητών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Μιχαήλ Σταθόπουλου (στο Αστικό Δίκαιο) και κ.Αντώνη Αντάπαση (στο Εμπορικό και Ναυτικό Δίκαιο).

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

    Κατά το τρίμηνο  Νοεμβρίου 2003-Ιανουαρίου 2004 συνεδίδαξε σε μεταπτυχιακούς φοιτητές (δικηγόρους, δικαστές κλπ.) με τον Καθηγητή του Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τέως υπουργό και τέως πρύτανη κ.Μιχαήλ Σταθόπουλο και τους κ. Μιχαήλ Αυγουστιανάκη (Επίκουρο τότε Καθηγητή του Αστικού Δικαίου) και Κων/νο Χριστοδούλου (Λέκτορα τότε του Αστικού Δικαίου) το μάθημα ''Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο'', με έμφαση στην Προστασία του Καταναλωτή στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού Δικαίου του Τομέα Α΄Ιδιωτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τον Μάρτιο-Ιούνιο 2004 συνεδίδαξε με τον Καθηγητή κ.Μιχαήλ Σταθόπουλο και τον Λέκτορα κ.Κων/νο Χριστοδούλου το Μάθημα Ηλεκτρονικό Αστικό Δίκαιο, η προβληματική του οποίου εκτείνεται όχι μόνον σε ζητήματα του σύγχρονου Ελληνικού και Κοινοτικού Αστικού αλλά και Εμπορικού και Τραπεζικού Δικαίου . Επίσης συνέβαλε στη συγγραφή βιβλίου υπό το πρίσμα της Ελληνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας με τίτλο: ''Ηλεκτρονική Τραπεζική'' (Α.Σινανιώτη-Μαρούδη/Ι.Φαρσαρώτας) .     Παράλληλα από τον Νοέμβριο του 2004 και μέχρι τον Φλεβάρη του 2005 συνεδίδαξε με τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Σταθόπουλο και τους Λέκτορες Κων/νο Χριστοδούλου και Ιωάννα Κονδύλη για δεύτερη συνεχή χρονιά το Μάθημα Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο διάστημα από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο του 2005 συνέχισε τη διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Τμήμα του Αστικού Δικαίου συνδιδάσκοντας με τους ίδιους πιο πάνω Καθηγητές το μάθημα του Ηλεκτρονικού Αστικού Δικαίου και συνεχίζει από τότε καιμ εως σήμερα τη συμμετοχή και συνδιδασκαλία στα δύο αυτά  μαθήματα του  Μεταπτυχιακού,  δηλαδή το Κοινοτικό Αστικό Δίκαιο (χειμερινή περίοδος) και το Ηλεκτρονικό Αστικό Δίκαιο (Θερινή Περίοδος). Παράλληλα συνεχώς μέχρι σήμερα συμμετέχει στη διδασκαλία του μαθήματος του Ηλεκτρονικού Αστικού Δικαίου κατά τη Θερινή Περίοδο, και κατά τη Χειμερινή Περίοδο του 2007 συνεδίδαξε το μάθημα του Κοινοτικού Αστικού Δικαίου με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κ. Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή και τους Λέκτορες κ. Ελισάβετ Πούλου και Αντώνη Καραμπατζό, ενώ για ολόκληρη την περίοδο (Χειμερινή και Θερινή) Νοεμβρίου 2008 έως και Ιουνίου 2009 συνεδίδαξε το μάθημα του Μεταπτυχιακού Ζητήματα Εξασφάλισης των Πιστώσεων στο Ουσιαστικό και Δικονομικό Δίκαιο με επικεφαλής καθηγητή τον κ. Φίλιππο Δωρή και τον Λέκτορα κ. Θεόδωρο Λύτρα.

      

               ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

                Α. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΜΟΡΦΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

    1. Σύγχρονα μέσα επικοινωνίας (τηλεομοιότυπο, τηλετύπημα, ηλεκτρονικό έγγραφο) για την κατάρτιση τυπικών δικαιοπραξιών ως ζήτημα της σχέσεως έγγραφου τύπου και δικαιοπραξίας (ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ, 900 σελίδες)

  

 2. Η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας.

    

Η μονογραφία αυτή, συνολικής εκτάσεως 250 σελίδων, δημοσιεύθηκε από το Εκδ.Οίκο Αντ.Ν.Σάκκουλα το 2006. 

 

    3. Η Μεσιτεία Αστικών Συμβάσεων (350 σελίδες, στη Σειρά ''Ζητήματα Αστικού Δικαίου'' υπό τη διεύθυνση και εποπτεία του καθηγητή του Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών κ.Ι.Σπυριδάκη

     

4. Η αξίωση συνεισφοράς στις οικογενειακές ανάγκες και η αξίωση διατροφής κατά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης (σελ.152) (Πρόλογος του Αντιπρυτάνεως κ.κ. Ιωάννη Καράκωστα, Εκδόσεις ‘’Νομική Βιβλιοθήκη’’, 2011

           Για την 4η αυτή μονογραφία του ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά πραγματοποίησε στις 8 Ιουνίου 2011 στην Αίθουσα Εκδηλώσεών του σχετική Επιστημονική Εκδήλωση-Βιβλιοπαρουσίαση με ομιλητές:

    Α) Τον τέως Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών και Ομότιμο Καθηγητή του Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννη Καράκωστα,

   Β) Την Καθηγήτρια του Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κα Ευγενία Δακορώνια,

    Γ) Τον Επίκουρο Καθηγητή του Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Κων/νο Χριστοδούλου

      Τη συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κ.Στυλιανός Μανουσάκης.

      Για τη μονογραφία μας δημοσιεύθηκαν και 2 Βιβλιοπαρουσιάσεις στις Εφαρμογές Αστικού Δικαίου του 2011:

       Α) Η ανακοινωθείσα στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά στις 8.6.2011 Βιβλιοπαρουσίαση της Καθηγήτριας του Αστικού Δικαίου κας Ευγενίας Δακορώνια (ΕφΑστΔικ2011, σ.574-576) και

       Β) Η παρουσίαση από τις Δικηγόρους Χριστίνα Βρεττού (ΔΜΣ Αστικού & Δημοσίου Δικαίου), Κατερίνα Βούλγαρη (ΔΜΣ Αστικού Δικαίου) και Ελένη Φιλιππίδου (ΕφΑστΔικ 2011, σ.360).

     5. Μελέτες Ιδιωτικού Δικαίου, 2014 (προλ. Ομοτ. Καθηγητή και τέως Αντιπρυτάνεως κ. Ιωάννη Καράκωστα), εκτάσεως 611σελ.

    Ο συγκεντρωτικός αυτός τόμος περιλαμβάνει 34 Μελέτες-΄Αρθρα-Γνωμοδοτήσεις Αστικού ή/και Εμπορικού Δικαίου, στη θεματική καθεμιάς από τις οποίες αναφερόμαστε περιληπτικά αμέσως παρακάτω στο επισυναπτόμενο Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων μας.

      

               ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ

           

      1. Τα κριτήρια ερμηνείας των δικαιοπραξιών και ο αναιρετικός έλεγχος της εφαρμογής τους. Δημοσιευμένο στο περιοδικό ΔΙΚΗ1996, σ.1261-1285.

      2. Σχέση μίσθωσης και υπομίσθωσης κατά τον Αστικό Κώδικα και το π.δ.34/95

Δημοσιευμένη στο περιοδικό Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης (τευχ.1, Ιανουάριος 1997), σ.215-249.

      3. Η δυνατότητα καλόπιστης κτήσεως δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας

Δημοσιευμένη στο Περιοδικό Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης (τευχ.2ο, Ιούλιος 1998), σ.171-216.

     4. Κρίσιμα και αμφισβητούμενα νομικά ζητήματα στις σχέσεις παροχής υπηρεσιών στον Αστικό Κώδικα και στο άρθρο 8 ν.2251/94

     Δημοσιευμένη στο περιοδικό Πειραϊκή Νομολογία (όπου δεν περιελήφθη ο Πίνακας Περιεχομένων της μελέτης μας) σε δύο μέρη:

          

      5. Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας με χρησικτησία. Αποδυνάμωση δικαιώματος (Με αφορμή την ΑΠ 115/2000, ΕλλΔ41, σ.1028),

    Δημοσιευμένη στο περιοδικό Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας &Πράξης 2002 (1), σ.235-259

    

      6. Το βιβλιάριο υγείας εργαζομένων ως προϋπόθεση του κύρους της συμβά σεως εργασίας και οι συνέπειες από την έλλειψή του

     Δημοσιευμένη στο περιοδικό Δίκαιο Επιχειρήσεων&Εταιρειών 2002, σ.1226-1246.

      

       7. Δικαίωμα προσδοκίας του καταπιστευματοδόχου για κτήση κυριότητας επί κληρονομιαίου ακινήτου πριν την επαγωγή του καταπιστεύματος-Συνένωση τίτλου ιδιοκτησίας από καταπίστευμα με κοινό τίτλο δι' ανταλλαγής ποσοστών-Διαίρεση του δικαιώματος προσδοκίας κτήσεως κυριότητας σε αντίστοιχες οριζόντιες ιδιοκτησίες,

        Δημοσιευμένη στο περιοδικό Ελληνική Δικαιοσύνη 2003 (44), σ.678-689.

      8. Νόμιμη μοίρα -Κατάλειψη μέρους. Αναγνώριση διαθήκης ως έγκυρης- Παραίτηση από τη νόμιμη μοίρα. Παραγραφή αγωγής περί κλήρου. Αποσβεστικά αποτελέσματα δημόσιας κατάθεσης ως προς τις υποχρεώσεις κληρονόμων έναντι μεριδούχου. Διόρθωση ανακριβούς κληρονομητηρίου,

    Δημοσιευμένη στο περιοδικό Ελληνική Δικαιοσύνη 2004 (45) (τευχ.δ΄), σ.1007-1021.

     9. Σύμβαση μεταφοράς. Αξίωση του αποστολέα ν' απαιτήσει τη μεταφορά των εμπορευμάτων και αξίωση για παράδοση του πράγματος στον παραλήπτη μόνο επί αντικαταβολή της αξίας του-Τροπή τους σε δευτερογενή αξίωση αποζημιώσεως. Εφαρμοστέες περί παραγραφής διατάξεις επί συρροής των αξιώσεων αυτών (Με αφορμή τις ΑΠ 860/87, ΕφΑθ 8200/89)

      Δημοσιευμένη στο περιοδικό Πειραϊκή Νομολογία 2003 (25), σ.129-137.

   

    10. Εγκατάσταση κληρονόμου σε δήλο πράγμα-Ερμηνεία διαθήκης-Αποκλεισμός συζύγου από την εξ αδιαθέτου διαδοχή-Έκπτωση κληρονόμου-Τύχη μεταβίβασης του κληρονομικού μεριδίου του κληρονόμου που εξέπεσε, όταν αυτή γίνεται με τη  συναίνεση του δικαιούχου ή την εγκρίνει ο δικαιούχος,

      Δημοσιευμένη στο περιοδικό Ελληνική Δικαιοσύνη 46 (2005, τευχ.β΄), σ.354-372

    

11. Η σύμβαση μεσιτικής εντολής.

     Δημοσιευμένη στο Νομικό Περιοδικό ''Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου'' ΕΕμπΔ54, σ.960-983.

     12. Προβλήματα δικαίου της διαθήκης (Όρος τεκνοποιήσεως-Διαδοχή-Εξουσίες  εκτελεστή-Κωδίκελλος)

      Δημοσιευμένη στο Περιοδικό Κριτική Επιθεώρηση Νομικής Θεωρίας και Πράξης (ΚριτΕ) 2003 (τευχ.β΄), σ.109-152.

      13. Γενικοί Όροι Τραπεζικών Συμβάσεων περί εξόδων προεξόφλησης, εξόδων χρηματοδότησης και εισφοράς του ν.128/75.

       Δημοσιευμένη στο Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών 2004 (τευχ.στ΄), σ.633-640.

    14. Στάδια ελέγχου Γενικών Όρων Τραπεζικών Συναλλαγών. Ιδίως το παράδειγμα των ΓΟΣ για τα έξοδα προεξόφλησης, τα έξοδα προμήθειας και την εισφορά του ν.128/75

      Δημοσιευμένη σε ένθετο, λόγω της μεγάλης εκτάσεώς της, στην ''Πειραϊκή Νομολογία'' 2004 (τευχ.γ΄-Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου)

     

     15. ''Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού ως υπερεθνική Αστική Εταιρία (Θεσμοθέτηση-Σκοπός-Σύστημα Ευθύνης των μελών του)''.

      Δημοσιευμένη στο Περιοδικό Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ46), σ.254-290.

   16. Kρίσιμος χρόνος υπολογισμού της αποζημιώσεως επί νομικής αδυναμίας παροχής-Συμφωνία αποκλεισμού εφαρμογής της ΑΚ515 εδ.α΄και συνυπαιτιότητα του ζημιωθέντος (Με αφορμή την αδημ. ΜΠρΠειρ 3066/2002)'' (Γνωμοδότηση)

     Δημοσιευμένη στο Περιοδικό Πειραϊκή Νομολογία (ΠειρΝ) 2005 (Α΄Τευχ.),  σ.414

  

       17. Άρση της αυτοτέλειας νομικού προσώπου (ΑΕ) και καταλογισμός ευθύνης του για υποχρεώσεις του κύριου ή μοναδικού μετόχου του (Γνωμοδότηση)

      Δημοσιευμένη στο Περιοδικό Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου (ΕΕμπΔ58), σ.482-505.

    18. Σωρευτική αναδοχή χρέους για μελλοντικά χρέη (Με αφορμή την ΕφΘεσ/κης 3/2000, Αρμ57, σ.771) (Γνωμοδότηση)

       Δημοσιευμένη στο Περιοδικό Ελληνική Δικαιοσύνη (ΕλλΔ46) 2005,  σ.1637.

      19. Η θεμελίωση του αιτιώδους συνδέσμου ως προϋποθέσεως  για την κατάπτωση της αξιώσεως μεσιτικής αμοιβής (Με αφορμή τη ΜΠρΑθ 464/30.3.2005)

         Δημοσιευμένη στο Περιοδικό Dike Internationale 2005, σ.1035-1059

   

     20. ‘’Η Δράση του μεσίτη στην Κτηματαγορά και η αιτιώδης συμβολή του στην κατάρτιση αστικών συμβάσεων ακινήτων’’

     Εισήγηση (31.3.2008) στην Ημερίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά σε συνεργασία με τον Τομέα Νομικής Επιστήμης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά με Αντικείμενο: ‘’Κτηματαγορά ακινήτων και οι επιδράσεις των φορονομικών ρυθμίσεων’’. Η Εισήγησή του αυτή δημοσιεύθηκε στην ΠειρΝ30, σ.361-371&στον τιμητ.τομ.Μιχ. Σταθόπουλου Β΄, 2010, σ.2201-2221.

           21. ‘’Αρχή της καλής πίστης και διάθεση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας από μη δικαιούχο’’ (εξ αφορμής του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσης Αστικολόγων με αντικείμενο ‘’Πνευματική Ιδιοκτησία στην Ελληνική Θεωρία και Νομολογία’’ Στη Μνήμη Γεώργιου Κουμάντου), ΕφΑστΔικ2009/τευχ.2, σ.145-151..

      22. ‘’Έννομη θέση του τρίτου κυρίου ή ενοχικού δικαιούχου (εκμισθωτή, χρησαμένου κλπ.) /ακινήτου (-οικογενειακής στέγης) επί εικονικής διακοπής της έγγαμης συμβίωσης των συζύγων’’. ΠειρΝ32, σ.363επ.

      23. ‘’Νομική φύση του Ηλεκτρονικού εγγράφου και της Ηλεκτρονικής Υπογραφής κατά το π.δ.150/2001 και την Οδηγία 1999/93/ΕΚ’’, ΕΕμπΔ62 (B΄ Τεύχος), σ.310-333.

      24. ‘’Οι έννομες συνέπειες της πτώχευσης του αγοραστή εμπορευμάτων με σύμφωνο επιφύλαξης κυριότητας κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (ΑΚ532) και του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (άρθρα 29, 35 ν.3588/10.7.2007-ΦΕΚ Α΄153)’’ , ΠειρΝ33, σ.142-149.

     25. Παραγραφή της αξιώσεως συμμετοχής στα αποκτήματα. Συμβολή στην ερμηνεία της ΑΚ1401 εδ.γ΄, Δημοσιευμένη στις ΕφΑστΔικ2009 (τευχ.12), σ.1312-1317.

     26. Ενεργοποίηση των διατάξεων για τη νόμιμη μοίρα στην εξ αδιαθέτου διαδοχή. Υπολογισμός νόμιμης μοίρας κατιόντος (-λήπτη παροχής υποκείμενης σε συνεισφορά) όταν υπάρχουν περισσότεροι κατιόντες από τους οποίους ένας ή περισσότεροι έλαβαν παροχή υποκείμενη σε συνεισφορά και συντρέχει και επιζών σύζυγος’’. Με αφορμή την ΕφΠειρ 875/2007, ΠειρΝ32 (2010), σ.276επ..&στον τιμητ.τομ.ΙσμΑνδρουλιδάκη-Δημητριάδη, 2011, σ.463-478.

    Η μελέτη αυτή αποτέλεσε και την Εισήγηση του συγγραφέα σε Επιστημονική Εκδήλωση της Ένωσης Αστικολόγων στις 29.4.2009 στο Κεντρικό Κτίριο του Παν/μίου Αθηνών (Αίθ. ‘’Ιωάννης Δρακόπουλος’’). Βλ. για τη θεματική της παρακάτω στην Ενότητα ‘’Ανακοινώσεις σε συνέδρια-Επιστημονικές Ημερίδες’’.

    27. Η απόκρουση της καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος (ΑΚ281) ως νομική βάση της ανακοπής τρίτου (ΚΠολΔ936§1) στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης  ΕφΑστΔικ3/2012, σ.232

28.  Ευθύνη από εμπιστοσύνη στην έννομη σχέση Τράπεζας-πελάτη, ΔΕΕ2012, σ.442επ    29. ‘’Απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων των Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις   (ΥπΑπ Ζ1-798 της 25.6.2008-ΦΕΚ Β΄1353/11.7.2008) (Με αφορμή την ΟλΣτΕ 1210/2010, απορριπτική αιτήσεως ακυρώσεως των Τραπεζών κατά της αποφάσεως αυτής), Θεωρ&ΠραξΔιοικΔικ2012, σ.140επ

     30. ‘’Ιδιαιτερότητες στην παροχή ενοχικής και εμπράγματης ασφάλειας με δανειστή ή ασφαλειοδότη Τράπεζα’’, στην ΠειρΝ2012, σ.132

     31. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο Διαδίκτυο υπό το πρίσμα του ν.3471/2006 (όπως τροποποιήθηκε με τους ν.3917/2011, 4070/2012), ΠειρΝ34, σ.216.

     32.  Η σύγκρουση των διατάξεων για το τραπεζικό απόρρητο και των διατάξεων περί

διατροφής μετά το διαζύγιο ως μεθοδολογικό παράδειγμα συγκρούσεως             διατάξεων αναγκαστικού δικαίου (Με αφορμή την ΟλΑΠ 3/93, ΕλλΔνη 34,              σ.1459επ., 1460=Δ25, σ.497=ΕΕμπΔ45, σ.204=ΕΕΝ60, σ.370=ΝοΒ43,              σ.223=ΕΤΡΑΞΧΡΔ1993, σ.410), στις Εφαρμογές ΑστΔικ (ΕφΑστΔικ2012), σ.811-816

     33. Η έννοια της διαστάσεως στην ΑΚ1439§3 εδ.α΄ και η σχέση της προς τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης στην ΑΚ1391§1 (Με αφορμή την αδημ. στον έντυπο νομ.τύπο ΑΠ 1256/2010), ΠειρΝ34, σ.316-318,

     34. Το επιτρεπτό ή μη της υποκαταστάσεως του πληρεξουσίου υπό το πρίσμα της ΑΚ235 (με αφορμή την ΑΠ 1701/2010, ΧρΙδ2011, σ.577), ΕφΑστΔικ2013, σ.204

     Οι μελέτες υπ’ αρ.1-34 έχουν περιληφθεί στον Tόμο  ‘’Μελέτες Ιδιωτικού Δικαίου’’, 2014 (προλ. Ομοτ. Καθηγ. Και τέως Αντιπρυτάνεως Ι.Καράκωστα), εκτάσεως 611σελίδων)

     35. ‘’Το πρόβλημα της εναρμόνισης του αμάχητου τεκμηρίου της ΑΚ1439§3 εδ.α΄ προς τις συνταγματικές επιταγές’’, ΕλλΔ54, σ.67-71

    

    36. Η προστασία των τρίτων υπό το πρίσμα των συστημάτων τυπικής και ουσιαστικής δημοσιότητας’’, ΠειρΝ34 (2013, Δ΄ Τριμην). 

     Η μελέτη του αυτή, που αποτέλεσε και το θέμα διδασκαλίας στο Σεμινάριο των Δικηγόρων του ΔΣΠ στις 10.2.2014.

     37. ‘’Εικονική είσοδος σε ΟΕ κατόπιν αγοράς εταιρικού μεριδίου χωρίς καταβολή  

  ανταλλάγματος-Παράταση διάρκειας της ΟΕ πριν τη λύση της, δημοσιευθείσα                όμως μετά τη λύση της-Πλαστογράφηση της υπογραφής του εικονικά εισελθόντος εταίρου στην πράξη παράτασης-Ευθύνη του (;) για τυχόν νέα εταιρικά χρέη’’ (γνωμοδ.), ΕλλΔ55,

  

 38. ‘’Παραίτηση του καταπιστευματοδόχου μετά την επαγωγή της κληρονομίας και πριν την επαγωγή του καταπιστεύμaτος’’ (με αφορμή τις ΕφΑθ 2784/2010, AΠ 1193/2012, ΧρΙδ2013, σ.118), ΕλλΔ55, . (υπό δημοσίευση).

                  ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΕΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

     Α)     Στο συλλογικό έργο ‘’Αστικός Κώδικας-Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο (Ερμηνεία-Σχόλια-Νομολογία)’’, Τομ.VI (άρθρα 741-946), 2009 υπό τη διεύθυνση του Αντιπρυτάνεως και Καθηγητή κ.Ιωάννη Καράκωστα, (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη),

       Έκταξη-Ερμηνεία των ΑΚ876-887-Σύγκριση με την τραπεζική ενέγγυο πίστωση  σ.690-735 (και εκτενής ανάλυση παρατιθέμενης νομολογίας)

       Β) Στο συλλογικό έργο ‘’Αστικός Κώδικας (Ερμηνεία-Σχόλια-Νομολογία) Οικογενειακό Δίκαιο’’, Τομ.VIII Α΄ (άρθρα 1346-1484), 2011 υπό τη διεύθυνση του Αντιπρυτάνεως και Καθηγητή κ.Ιωάννη Καράκωστα, (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη):

       Γ) Στο Συλλογικό Έργο ‘’Ενστάσεις στον Αστικό Κώδικα’’ (επιμ. Λ.Καστρήσιου), 2011, Εκδόσεις ‘’Νομική Βιβλιοθήκη’’  με πέντε επιστημονικές συμβολές:

      α) Ενστάσεις λόγω μη τηρήσεως νόμιμου συστατικού τύπου, §7, σ.108-118

     

    β) Ένσταση παραγραφής των αξιώσεων από τη μνηστεία (ΑΚ1349), §123, σ.1061-1062.

    γ) ‘’Ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του κατ’ ΑΚ1386 δικαιώματος καθενός από τους συζύγους ν’ απαιτήσει από τον άλλο την έγγαμη συμβίωση’’, §126, σ.1067-1078

     δ) ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΥΖΥΓΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ε) Ένσταση παραγραφής της αξιώσεως συμμετοχής στα αποκτήματα (ΑΚ1401

       εδ.γ΄), §128, σ.1091-1101 

   Δ) Στο βιβλίο της Καθηγήτριας κ.Καλιρρόης Παντελίδου, Το διαζύγιο και οι συνέπειές του (Ουσιαστικά και δικονομικά θέματα), 2013.

   ‘’Υποδείγματα αγωγών κατ’ αντιδικίαν διαζυγίου και αιτήσεων συναινετικού διαζυγίου, διατροφής και αγωγής συμμετοχής στα αποκτήματα’’ σελ.389-455. 

              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

    1. Παρέμβαση σε Επιστημονική Ημερίδα της Ένωσης Αστικολόγων στην Πάτρα με αντικείμενο ‘’Δίκαιο Καταναλωτή’’ και Θέμα της Παρεμβάσεώς μου ‘’Το άρθρο 2§§1, 6 ν.2251/94 μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 2§§1,6 ν.3587/2007 [Προστασία των Καταναλωτών-Νόμος 2251/94-άρθρο 18: Μη κατάσχεση πρώτης κατοικίας για δάνειο (ΦΕΚ Α΄152)].

      2. Εισήγηση σε Επιστημονική Εκδήλωση της Ένωσης Αστικολόγων στις 29.4.2009 στο Κεντρικό Κτίριο του Παν/μίου Αθηνών (Αίθ. ‘’Ιωάννης Δρακόπουλος’’), με Θέμα: ‘’Ενεργοποίηση των διατάξεων για τη νόμιμη μοίρα στην εξ αδιαθέτου διαδοχή. Υπολογισμός νόμιμης μοίρας κατιόντος (-λήπτη παροχής υποκείμενης σε συνεισφορά) όταν υπάρχουν περισσότεροι κατιόντες από τους οποίους ένας ή περισσότεροι έλαβαν παροχή υποκείμενη σε συνεισφορά και συντρέχει και επιζών σύζυγος’’. (Με αφορμή την ΕφΠειρ 875/2007). Η μελέτη αυτή είναι δημοσιευμένη μαζί με την απόφαση στο Περιοδικό Πειραïκή Νομολογία 2010 (32), σ.276επ..&στον τιμητ.τομ.ΙσμΑνδρουλιδάκη-Δημητριάδη, 2011, σ.463-478.

    

      3. Εξαιτίας της ερευνητικής και συγγραφικής ενασχολήσεώς του με τα νομικά ζητήματα της μεσιτικής δραστηριότητας υπό το πρίσμα της εκάστοτε συμβάσεως μεσιτικής εντολής in concreto, πρότεινε σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών κ. Ιωάννη Ρεβύθη και τον Γραμματέα κ. Παντελή Χαροκόπο στον Υπουργό Εμπορίου τη σύνταξη Νομοσχεδίου που θα καλύπτει ατέλειες της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οποίες επισημαίνονται στο πιο πάνω βιβλίο του. Τις αναγκαίες αυτές νομοθετικές αλλαγές και τις μέχρι τη νομοθετική μεταρρύθμιση de lege ferenda ερμηνευτικές προτάσεις μου έχει αναπτύξει τόσο στη μονογραφία του για τη ‘’Μεσιτεία Αστικών Συμβάσεων’’  και στις υπ’ αρ.19 και αρ.20 Μελέτες του όσο και:

      α) σε Ημερίδα της Ενώσεως Κτηματομεσιτών Πειραιά στο Ξενοδοχείο Μιστράλ της Καστέλλας, το Σάββατο 27.11.2004,

    β) σε Ημερίδα του Συλλόγου Μεσιτών Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 30.6.2005

    γ) στη ζωντανή εκπομπή του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας (91,2 FM) ''Ελληνισμός Μνήμες και Προοπτικές'', την Κυριακή 20.2.2005.

    δ) σε Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Πειραιά που οργανώθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά σε συνεργασία με τον Τομέα Νομικής Επιστήμης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά με Θέμα: ‘’Κτηματαγορά και οι επιδράσεις των φορονομικών ρυθμίσεων’’, τη Δευτέρα 31.3.2008.

      Κατά την 1η Συνεδρία ανέπτυξε Εισήγηση με Θέμα: ‘’Η δράση του μεσίτη στην Κτηματαγορά και η αιτιώδης συμβολή του στην κατάρτιση Αστικών Συμβάσεων Ακινήτων’’. Το κείμενο της Εισηγήσεως δημοσιεύθηκε στην ΠειρΝ30, σ.361-371 και στον τιμητ.τόμο Μιχ.Σταθόπουλου Β΄, 2010, σ.2201-2221 (πρόκειται δε να δημοσιευθεί και σε σχετικό τόμο του ΔΣΠ με τα Πρακτικά του Συνεδρίου).

     Κατά τη 2η Συνεδρία μετείχε στη Στρογγυλή Τράπεζα με Θέμα: ‘’Εκτιμήσεις από τις επιδράσεις της νομοθεσίας στο Δίκαιο των Ακινήτων και της νομολογία στα Κτηριοδομικά Θέματα’’ με άσκηση δύο παρεμβάσεων (ομοίως δημοσιευθησομένων σε σχετικό τόμο με τα Πρακτικά του Συνεδρίου) που αφορούσαν

   Α) Την κατά το άρθρο 45§3 του ν.1249/82 επιβολή Φόρου Κύκλου Εργασιών  (ΦΚΕ) με συντελεστή 10% κατά τις διατάξεις του α.ν.660/37 ‘’περί του φόρου επί του κύκλου εργασιών’’ στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που ασχολούνται με κάθε είδους μεσιτικές εργασίες.

    Β) Τη ρύθμιση του άρθρου 6§4 του ν.2664/98 ‘’Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις’’ ως προς τη διόρθωση εσφαλμένης εγγραφής κατόπιν αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως με αίτηση προς το αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο συνοδευόμενη από κοινοποίηση προς τα θιγόμενα πρόσωπα ή από σχετική τυπική  συναίνεσή τους και κριτική της πρόβλεψης από τον νόμο αυστηρών τυπικών προϋποθέσεων κύρους αυτής της συναινέσεως.

    ε) Σε Επιστημονική Ημερίδα του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών το Σάββατο 20.12.2008 στην Αίθουσα Money Show του Ξενοδοχείου Hilton (Ώρα 09:00-13:00) με Θέμα: ‘’Ζητήματα Μεσιτικών Αμοιβών και Νομοσχέδιο για τη Μεσιτεία Αστικών Συμβάσεων’’, είχε δε συντάξει τη σχετική Πρόταση Νόμου την οποία ο Σύλλογος Μεσιτών υπέβαλε προς μελέτη στον Υπουργό Ανάπτυξης ήδη από τον Μάιο του 2005. Πολλές δε από τις ρυθμίσεις που τότε έθεσα στην Νομοθετική Πρότασή του περιελήφθησαν στις διατάξεις των άρθρων 197-203 του ν.4072/2012 (ΦΕΚ Α΄86/11.4.2012), με τον οποίο καταργήθηκε το π.δ.248/93 (άρθρο 204§2α του ν.4072/2012).

                              

ΜONIMH ΣEMIΝΑΡΙΑΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

    Στο πλαίσιο του διαρκούς ενδιαφέροντός του για την κατάρτιση και άλλων συναδέλφων του ΔΣΠ γύρω από κρίσιμα νομικά θέματα που απασχολούν την επιστήμη και τη νομολογία μας, από το 2008 έχω την αποκλειστική επίβλεψη και διεξαγωγή του κύκλου ‘’Σεμιναρίων Δικηγόρων και Ασκουμένων’’ με αντικείμενο το ‘’Αστικό Δίκαιο’’.

           ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Α΄ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

     Στο πλαίσιο της επιθυμίας του να ενταχθώ και τυπικά στα μέλη του ΔΕΠ του Τομέα Α΄Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών και να συμβάλλει διαρκώς, επαγγελματικά και αποκλειστικά στην Πανεπιστημιακή Διδασκαλία του Αστικού Δικαίου μετείχα ως ειδικός συνεργάτης στη διδασκαλία των ακόλουθων μαθημάτων:

    Α) Κατά το θερινό εξάμηνο των ετών 2004-2012 μετείχα ως ειδικός συνεργάτης στη διδασκαλία του μαθήματος ‘’Ηλεκτρονικό Αστικό Δίκαιο’’ (ομοτ.καθ. κ  Μ. Σταθόπουλος, αναπλ. Καθηγ. Κ.Χριστοδούλου, Λεκτ.. Γ. Λέκκας),

     Β) Στο ετήσιο μάθημα (Περίοδος 2009-2010) ‘’Ζητήματα Αστικής Ευθύνης και Βάρος Απόδειξης. Ζητήματα Ουσιαστικού και Δικονομικού Δικαίου’’ (ομοτ. καθ. Κ. Φ. Δωρής, Λέκτ. Κ. Θ. Λύτρας),

     Γ) Στο ετήσιο μάθημα (Περίοδος 2010-2011) ‘’Ελαττωματικές δικαιοπραξίες και διαδικαστικές πράξεις’’ (ομοτ. Καθ. Κ. Φ. Δωρής, Λεκτ. κ. Θ.Λύτρας).

     ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (Περίοδος Σεπτεμβρίου 2011- Φεβρουαρίου 2012) ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ) ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ‘’Το Χρηματοοικονομικό και θεσμικό πλαίσιο των αγορών χρήματος και κεφαλαίου)  ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. Ειδικότερα:

     Α) Συνδιδασκαλία με την Καθηγήτρια του Εμπορικού Δικαίου κ. Αριστέα Σινανιώτη-Μαρούδη των σύγχρονων θεσμών του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Δικαίου (με αναγωγή στην ελληνική και κοινοτική νομοθεσία), με εκπόνηση αντίστοιχων εργασιών από 50 περίπου μεταπτυχιακούς φοιτητές (κατά πλειοψηφία δικηγόρους).

    Β) Αποκλειστική διδασκαλία του Μαθήματος του Αστικού Δικαίου στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης με διανομή και απαλλακτικών εργασιών σχετικών με θεμελιώδη ζητήματα και βασικές αρχές του Αστικού Δικαίου και άμεση παρακολούθηση των διδασκομένων από τον διδάσκοντα.

      

Εκτύπωση