ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΣΚ, ΑΠΟ 1.8.2017, ΝΕΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ , ΑΠΟ 1.8.2017

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΑΣ

ΩΣ ΤΥΠΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ Ν.ΣΚ.

Με το Νόμο 4484/2017 ( ισχύς από 1.8.2017 ) και σύμφωνα με  με την παράγραφο 3 του άρθρου 29  :

Α)  καταργείται η υποχρέωση επιπλέον διετούς άσκησης δικηγορίας, η οποία είχε εισαχθεί το πρώτον µε το ν. 4002/2011 (άρθρο 24 παρ. 4).

Β)  Αυξλάνει  το  ηλικιακό όριο στα σαράντα (40) έτη από τα τριάντα πέντε (35) που ήταν εώς την ισχύ του νέου Νόμου.

Ειδικότερα η ως άνω διάταξη ορίζει τα εξής : «…3. α) Η παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 3086/2002, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ως μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διορίζονται, κατόπιν διαγωνισμού, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί, έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται, ως τυπικό προσόν, η άριστη γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α` 39).».

 β) Το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003 (Α`214), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4002/ 2011 (Α`180), καταργείται.».

Το άρθρο 18 του π.δ. 238/2003 προέβλεπε ότι:

«Λειτουργοί του Ν.Σ.Κ. διορίζονται, κατόπιν διαγωνισμού, όσοι είναι δικηγόροι ή δικαστικοί λειτουργοί που έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους. Για τους δικηγόρους απαιτείται διετής άσκηση δικηγορίας και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος αρκεί ετήσια άσκηση δικηγορίας. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α' 39).»

Εκτύπωση