Νομικό Σπουδαστήριο Α. Προυσανίδη

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για τον Εισαγωγικό Διαγωνισμό του 2023

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ 2023  

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 25 Μαΐου 2023 ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1428 6985 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Υπουργείο Δικαιοσύνης 2 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθμ. 25889οικ. Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 16, 17, 18, 19, 20, 21 και 54 παρ. 4, 5 του ν. 4871/2021 «Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 246), β) των άρθρων 43, 44 και 45 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), γ) του άρθρου 5 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» (Α’ 102), δ) των άρθρων 20 και 23, 79 και 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129), καθώς και του άρθρου 77 παρ. 3, ε) του άρθρου 27 παρ. 2 του ν. 5043/2023 «Ρυθμίσεις σχετικά με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού - Διατάξεις για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα -Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 91), στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως ισχύει, ζ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), θ) του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121), ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123), ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155), ιβ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7), ιγ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181) και ιδ) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15). 2. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805). 3. Την υπ’ αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867). 4. Την υπ’ αρ. 31/27.09.2022 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με θέμα «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023». 5. Την υπ’ αρ. 33635/14.03.2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ένταξη του Έργου, με τίτλο ”SUB 1 Εκπαίδευση Υποψηφίων/Σπουδαστών Δικαστών“ (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149206) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 6. Το υπό στοιχεία 1129/ΕΞ/08.05.2023 έγγραφο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, με θέμα «Κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών για την κατάρτιση εκατόν σαράντα δύο (142) σπουδαστών της 30ής εκπαιδευτικής σειράς, για τα έτη 2023-2025». 7. Το υπ’ αρ. 21285/20.04.2023 έγγραφο του Τμήματος Α’ Μισθοδοσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί του Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2023.05.25 23:19:02 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio Signature Not Verified 6986 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Γ’ 1428/25.05.2023 εκτιμώμενου προϋπολογισμού δαπάνης για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας διορισμού συνολικά εκατόν τριάντα έξι (136) αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. 8. Την υπ’  αρ. 24311/12.04.2023 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 στ. ε’ του ν. 4270/2014 της Γενικής Συντονίστριας Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 9. Την υπ’  αρ. 20489/20.04.2023 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5 στ. ε’ του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 10. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης, προκαλούνται οι ακόλουθες δαπάνες σε βάρος: α) Του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Ε.Φ. 1017-206-0000000, Α.Λ.Ε. μείζονος κατηγορίας εξόδων 21) για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας των διοριζομένων αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της Χώρας, ύψους δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (2.965.480,00 €), περίπου, για το έτος 2025 και πέντε εκατομμυρίων ογδόντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ευρώ (5.083.680,00 €), περίπου, για το έτος 2026 και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δικαιοσύνης και είναι εντός των ορίων του ισχύοντος Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής. β) Του προϋπολογισμού εξόδων του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Φ. 1017-401-0000000, Α.Λ.Ε. μείζονος κατηγορίας εξόδων 21) για την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας των διοριζομένων αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ύψους εκατόν σαράντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (140.656,74 €), περίπου, για το έτος 2025 και διακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων εκατόν είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτών (241.125,90 €), περίπου, για το έτος 2026 και για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου και είναι εντός των ορίων του ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ. γ) Του προϋπολογισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και, ειδικότερα, σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, Συλλογική απόφαση ΣΑΤΑ 020, με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς το έργο με τίτλο «SUB 1 Εκπαίδευση Υποψηφίων/Σπουδαστών Δικαστών» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149206) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης με ID 16733 «Ενίσχυση ψηφιακών Δεξιοτήτων του Δικαστικού Προσωπικού», ύψους εκατόν εβδομήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (175.000,00 €), περίπου, για το έτος 2023, τριών εκατομμυρίων οκτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (3.884.944,00 €), περίπου, για το έτος 2024 και δύο εκατομμυρίων εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων δέκα ευρώ (2.148.210,00 €), περίπου, για το έτος 2025. 11. Την ανάγκη πλήρωσης των κενών οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών, όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας, αποφασίζουμε: Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκατόν σαράντα δύο (142) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύθυνση, ως ακολούθως: Α. Διοικητικής Δικαιοσύνης, πενήντα (50) θέσεις, ως εξής: τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, έξι (6) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και σαράντα (40) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Β. Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, καθώς και Ειρηνοδικών, εβδομήντα τρεις (73) θέσεις, ως εξής: εξήντα δύο (62) θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου και έντεκα (11) δοκίμων ειρηνοδικών. Γ. Εισαγγελέων, δεκαεννέα (19) θέσεις παρέδρων εισαγγελίας. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει τρία (3) στάδια. Το πρώτο στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη από τη 15η έως τη 18η Ιουλίου, το δεύτερο στάδιο θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη εντός του μηνός Σεπτεμβρίου και το τρίτο θα διενεργηθεί στην Αθήνα από την 1η Δεκεμβρίου έως την 20ή Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Το πρόγραμμα, η διαδικασία, ο ορισμός των επιτηρητών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, το οποίο αναφέρεται στους υποψηφίους, τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της επιτροπής διαγωνισμού, πλην των εξεταστικών κέντρων που ορίζονται από τη Σχολή. Οι αποφάσεις της επιτροπής αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Α. Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής στον διαγωνισμό - Αιτήσεις συμμετοχής 1. α) Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι: α. Έχουν ή είχαν συμπληρώσει δύο (2) έτη άσκησης δικηγορίας ή είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος νομικού τμήματος με μονοετή άσκηση δικηγορίας ή είναι δικαστικοί υπάλληλοι με πτυχίο νομικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη υπηρεσίας στη θέση αυτή ή έχουν την ιδιότητα του Ειρηνοδίκη ή του μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, β) έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο (28ο) και δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό πέμπτο (45ο) έτος της ηλικίας τους, στις 31 Δεκεμβρίου του 2023 (έτος προκήρυξης του διαγωνισμού, βλ. άρθρο 54 παρ.  5 του ν.  4871/2021). Η ηλικία του υποψηφίου αποδεικνύεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού των Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών [ν. 4938/2022 (Α’ 109), όπως ισχύει] και γ) έχουν τα προσόντα που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 43 και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 44 και 45 του ανωτέρω Κώδικα, για τον διορισμό τους ως δικαστικών λειτουργών. Τα απαιτούμενα προσόντα, Τεύχος Γ’ 1428/25.05.2023 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6987 εκτός από το όριο ηλικίας και τη συμπλήρωση της άσκησης διετούς δικηγορίας (καθορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 4 του ν. 4871/2021), πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού (τελευταία ημέρα του δεύτερου πενθημέρου του μηνός Ιουλίου, κατά την οποία εγκρίνονται οι τελικοί πίνακες υποψηφίων και υποβάλλονται στους Προέδρους των οικείων επιτροπών), ήτοι την 10η Ιουλίου 2023. Τα κωλύματα πρέπει να μην υπάρχουν τόσο κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού όσο και κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή. 2. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, οι οποίες έχουν τον χαρακτήρα υπεύθυνων δηλώσεων, από την 12η Ιουνίου έως και την 26η Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Με τις ως άνω αιτήσεις δηλώνουν επίσης την κατεύθυνση, στην οποία επιθυμούν να διαγωνιστούν, ήτοι κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης, κατευθύνσεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών και κατεύθυνση Εισαγγελέων. Περαιτέρω, οι υποψήφιοι δηλώνουν υποχρεωτικά μία (1) ξένη γλώσσα μεταξύ της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής και ιταλικής. Με τις αιτήσεις συμμετοχής συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η συνδρομή των απαιτούμενων προσόντων και η έλλειψη των κωλυμάτων, με εξαίρεση τα πιστοποιητικά σωματικής και ψυχικής υγείας, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία της Σχολής το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου 2023. Το πιστοποιητικό της σωματικής υγείας εκδίδεται από παθολόγο ή γενικό ιατρό, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, ενώ το πιστοποιητικό ψυχικής υγείας από διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. 3. Σε περίπτωση διαπίστωσης έλλειψης φυσικών σωματικών δεξιοτήτων υποψηφίου, εξετάζεται από τον παθολόγο ή γενικό γιατρό της παρ. 2 κατά πόσο η έλλειψη αυτή εμποδίζει ή όχι την άσκηση των δικαστικών του καθηκόντων. Εφόσον πιστοποιηθούν από τον ιατρό η υγεία και η σωματική καταλληλότητά του για την άσκηση των ανωτέρω καθηκόντων, λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διευκόλυνση της συμμετοχής του υποψηφίου στον εισαγωγικό διαγωνισμό. Στα μέτρα διευκόλυνσης μπορεί να περιλαμβάνεται και η παροχή παράτασης για την ολοκλήρωση της εξέτασης. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δεύτερο του προβλεπόμενου χρόνου για την ολοκλήρωση της εξέτασης. 4. Το πρώτο πενθήμερο του μηνός Ιουλίου του έτους που προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, οι Διευθυντές Κατάρτισης και Επιμόρφωσης κάθε κατεύθυνσης, με τη συνδρομή υπαλλήλων της Σχολής, ελέγχουν την πληρότητα των δικαιολογητικών που υπέβαλε κάθε υποψήφιος και καταρτίζουν για κάθε κατεύθυνση πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, καθώς και πίνακα υποψηφίων, οι οποίοι αποκλείονται από αυτόν. Οι ανωτέρω πίνακες αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Σχολής. Ένσταση κατά του πίνακα υποψηφίων, από όσους αποκλείονται του εισαγωγικού διαγωνισμού, ασκείται ηλεκτρονικά από τον αποκλειόμενο εντός δύο (2) ημερών από την ανάρτησή του. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται η οικεία επιτροπή εντός της ίδιας ή το αργότερο της επόμενης ημέρας από την υποβολή της. Ο Γενικός Διευθυντής εγκρίνει τους τελικούς πίνακες, οι οποίοι υποβάλλονται στον Πρόεδρο της οικείας Επιτροπής Διαγωνισμού το αργότερο την τελευταία ημέρα του δεύτερου πενθημέρου του μηνός Ιουλίου του έτους που προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός και αναρτώνται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Σχολής, αντίστοιχα. Β. Χρόνος και τόπος διεξαγωγής των εξετάσεων - Στάδια του διαγωνισμού 1. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει τρία (3) στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση ξένης γλώσσας, η οποία συνίσταται στη μετάφραση ενός νομικού κειμένου δέκα (10) σειρών από την ξένη γλώσσα στην ελληνική και ενός δεύτερου κειμένου της ίδιας έκτασης από την ελληνική γλώσσα στην ξένη. Τα κείμενα αυτά είναι κοινά για όλες τις γλώσσες. Οι εξεταστές της ξένης γλώσσας που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό συμμετοχών προετοιμάζουν τα υποψήφια προς εξέταση κείμενα, τα οποία είναι δύο (2) για τη μετάφραση από τη ξένη γλώσσα στην ελληνική και δύο (2) για τη μετάφραση από την ελληνική στη ξένη γλώσσα. Κατά την ημέρα των γραπτών εξετάσεων διενεργείται κλήρωση ενώπιον του Γενικού Διευθυντή της Σχολής και των εξεταστών και εξάγονται από την κληρωτίδα δύο (2) θέματα προς μετάφραση, ένα (1) από την ξένη γλώσσα στην ελληνική, το οποίο εν συνεχεία διατυπώνεται από τους υπόλοιπους εξεταστές στην γλώσσα την οποία αυτή εξετάζουν και ένα από την ελληνική στην ξένη. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε μέσο όρο γραπτών τουλάχιστον οκτώ (8) με άριστα το δεκαπέντε (15). Τα αποτελέσματα στη ξένη γλώσσα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών το αργότερο έως την 30η Ιουλίου. Οι επιτυχόντες του πρώτου σταδίου συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο, ο δε βαθμός που συγκέντρωσαν στην ξένη γλώσσα δεν υπολογίζεται στα επόμενα στάδια. 2. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει γραπτή εξέταση, η οποία είναι κοινή στην κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και στην κατεύθυνση των Ειρηνοδικών για όλους τους υποψηφίους. Η γραπτή αυτή εξέταση περιλαμβάνει τα εξής αντικείμενα, που εξετάζονται ένα (1) ανά ημέρα, ως ακολούθως: α) Κατεύθυνση Διοικητικής Δικαιοσύνης: αα) γενική νομική παιδεία, αβ) πρακτικό με έμφαση στο συνταγματικό δίκαιο, σε θεματικές του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αγ) πρακτικό με έμφαση στο διοικητικό δίκαιο και αδ) πρακτικό με έμφαση στο δίκαιο διοικητικών διαφορών ουσίας. β) Κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Κατεύθυνση Ειρηνοδικών: βα) γενική νομική παιδεία, ββ) πρακτικό με έμφαση στο αστικό δίκαιο, στο εμπορικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία, βγ) πρακτικό με έμφαση στο αστικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία και βδ) πρακτικό με έμφαση στο ποινικό δίκαιο και στην ποινική δικονομία. γ) Κατεύθυνση Εισαγγελέων: γα) γενική νομική παιδεία, γβ) πρακτικό με έμφαση στο ποινικό δίκαιο και στην ποι- 6988 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Γ’ 1428/25.05.2023 νική δικονομία, γγ) πρακτικό με έμφαση στο ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο και γδ) πρακτικό με έμφαση στο αστικό δίκαιο και στην πολιτική δικονομία που αφορούν στην κατεύθυνση των εισαγγελέων. Τα πρακτικά θέματα διορθώνονται αποκλειστικά από τα μέλη των οικείων Επιτροπών που είναι δικαστικοί λειτουργοί και η γενική νομική παιδεία από έναν καθηγητή και ένα δικηγόρο που αποτελούν μέλη των οικείων Επιτροπών. Ο Πρόεδρος της οικείας Επιτροπής κατανέμει την εξέταση των αντικειμένων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε κάθε εξεταζόμενο αντικείμενο να αντιστοιχούν δύο (2) εξεταστές. Σε περίπτωση αναβαθμολόγησης γραπτών, τα πρακτικά θέματα διορθώνονται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και η γενική νομική παιδεία από τον αρχαιότερο σε βαθμίδα καθηγητή. Η αναβαθμολόγηση των γραπτών είναι υποχρεωτική, αν η διαφορά της βαθμολογίας μεταξύ των εξεταστών είναι από τρεις (3) μονάδες και άνω. Οι εξεταστές οφείλουν να προετοιμάσουν ο καθένας από δύο (2) θέματα για το προς εξέταση αντικείμενο. Την ημέρα των εξετάσεων συνέρχεται η εξεταστική επιτροπή, εγκρίνει, κατά πλειοψηφία, δύο (2) από τα θέματα αυτά και ο Πρόεδρος αυτής, ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής, διενεργεί κλήρωση και το θέμα που εξάγεται από την κληρωτίδα τίθεται στις εξετάσεις. Τα αποτελέσματα του δεύτερου σταδίου ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι την 30ή Νοεμβρίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών. Οι επιτυχόντες του δεύτερου σταδίου συμμετέχουν στο τρίτο στάδιο. Για την κατεύθυνση της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και για την κατεύθυνση των Ειρηνοδικών, για τις οποίες ο εισαγωγικός διαγωνισμός είναι κοινός, καταρτίζεται ένας ενιαίος πίνακας επιτυχόντων. 3. Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει προφορική εξέταση των υποψηφίων, σε αντικείμενα στα οποία αυτοί εξετάστηκαν γραπτώς και επιπροσθέτως στο αντικείμενο του ευρωπαϊκού δικαίου. Ο Πρόεδρος της οικείας επιτροπής κατανέμει την εξέταση των θεματικών ενοτήτων σε όλα τα μέλη της επιτροπής που διενεργούν τις προφορικές εξετάσεις. Γ. Βαθμολόγηση υποψηφίων 1. Η βαθμολογική κλίμακα των εισαγωγικών εξετάσεων για όλα τα στάδια του διαγωνισμού εκτείνεται από μηδέν (0) έως δεκαπέντε (15). 2. Ως επιτυχόντες στο δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού θεωρούνται όσοι υποψήφιοι έλαβαν μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες τουλάχιστον οκτώ (8) και σε καμία κάτω από έξι (6). Ο τελικός βαθμός κάθε υποψηφίου στο δεύτερο στάδιο προκύπτει από τον συνυπολογισμό των βαθμών που έλαβε στις τέσσερις (4) γραπτές δοκιμασίες του σταδίου αυτού, οι οποίες έχουν τον ίδιο συντελεστή βαρύτητας, ένα (1), για όλες τις κατευθύνσεις. 3. Η αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία γίνεται από κάθε μέλος της επιτροπής, το οποίο, μετά από το τέλος της εξέτασης, βαθμολογεί ιδιαιτέρως την επίδοση του υποψηφίου με έναν βαθμό για ολόκληρη την εξεταστέα ύλη. Ο μέσος όρος των πέντε (5) ή έξι (6) βαθμών, κατά περίπτωση, αποτελεί τον βαθμό του υποψηφίου στην προφορική δοκιμασία, δηλαδή στο τρίτο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού. 4. Ο τελικός βαθμός επιτυχίας κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα του μέσου όρου της γραπτής δοκιμασίας, με συντελεστή βαρύτητας εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και του μέσου όρου της προφορικής δοκιμασίας, με συντελεστή βαρύτητας είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). 5. Ο τελικός βαθμός επιτυχίας προσαυξάνεται κατά ένα δέκατο (1/10) της μονάδας για κάθε ένα μεταπτυχιακό δίπλωμα, και, πάντως, όχι περισσότερα από δύο (2), Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ως ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και κατά τρία δέκατα (3/10) της μονάδας για ένα διδακτορικό δίπλωμα Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αρμοδίως αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. Σε περίπτωση κατοχής διδακτορικού διπλώματος δεν προστίθεται η προσαύξηση μεταπτυχιακού διπλώματος. Τα μέλη της επιτροπής του εισαγωγικού διαγωνισμού αποφαίνονται, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις προσαύξησης λόγω μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος. Η συνάφεια ή μη της κατεύθυνσης, στην οποία ο υποψήφιος επιλέγει να λάβει μέρος, δεν ασκεί επιρροή για την κρίση αυτή της επιτροπής. 6. Στους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται μόνο οι υποψήφιοι οι οποίοι έλαβαν τελικό βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον οκτώ (8), μετά δε τον υπολογισμό των προσαυξήσεων της παρ. 5 κατατάσσονται κατά βαθμολογική σειρά στους πίνακες αυτούς. Για τις Κατευθύνσεις Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και Ειρηνοδικών, για τις οποίες διενεργείται κοινός διαγωνισμός, καταρτίζεται ένας ενιαίος πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων. Ακολούθως, οι πίνακες αυτοί επικυρώνονται από την επιτροπή διαγωνισμού, αποστέλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δ. Εγγραφή επιτυχόντων 1. Στη Σχολή εγγράφονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον πίνακα οριστικών αποτελεσμάτων κατά σειρά επιτυχίας, έως ότου καλυφθεί ο αριθμός των θέσεων, ο οποίος αναφέρεται στην προκήρυξη. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, για την πλήρωση της τελευταίας θέσης, οι υποψήφιοι, οι οποίοι ισοβάθμησαν, εγγράφονται ως υπεράριθμοι. 2. Στην κατεύθυνση Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και στην κατεύθυνση Ειρηνοδικών, όπου έχει συνταχθεί ένας ενιαίος πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων, η πλήρωση των θέσεων που έχουν προκηρυχθεί για την κάθε κατεύθυνση γίνεται με κριτήριο τη σειρά επιτυχίας και τη δήλωση προτίμησης του επιτυχόντος. Οι επιτυχόντες με την καλύτερη επίδοση καταλαμβάνουν, εφόσον το επιλέξουν, τις θέσεις υποψηφίων δοκίμων παρέδρων της κατεύθυνσης Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, ενώ έπονται οι λοιποί επιτυχόντες για την κατάληψη θέσεων δοκίμων Ειρηνοδικών της κατεύθυνσης Ειρηνοδικών. Η παραπάνω δήλωση επιλογής των υποψηφίων γίνεται κατά το στάδιο της εγγραφής τους στην Σχολή. Τεύχος Γ’ 1428/25.05.2023 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 19 Μαΐου 2023 Οι Υπουργοί Αναπληρωτής Υφυπουργός Ανάπτυξης Οικονομικών και Επενδύσεων ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Δικαιοσύνης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

Εκτύπωση

Χάρτης

Που θα μας βρείτε

Σόλωνος και Σίνα 26, Αθήνα,

στο νεοκλασσικό κτίριο

έναντι της Νομικής Σχολής. 

Τηλ. 210- 3800702-703, 3627-332

Καθημερινά 11π.μ έως 9.30 μ.μ ,

πλην Σαββάτου και Κυριακής.


Copyright © 2015  avalon

istanbul escort taksim escort istanbul escort kartal escort pendik escort tuzla escort