Νομικό Σπουδαστήριο Α. Προυσανίδη

Δικαστικοί Επιμελητές

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

Δικαστικός επιμελητής διορίζεται σε κενή οργανική θέση περιφέρειας Πρωτοδικείου κάθε Έλληνας πολίτης, εφόσον επιτύχει σε σχετικό διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει ο υποψήφιος εφόσον: α) έχει συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο έτος και δεν έχει υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας του.

Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας λογίζεται ότι επέρχεται την 1η Ιανουαρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το εικοστό δεύτερο και την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το τεσσαρακοστό έτος, β) είναι πτυχιούχος νομικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ισότιμου αλλοδαπού, αναγνωρισμένου από το νόμο, γ) έχει συμπληρώσει άσκηση έξι (6) μηνών σε δικαστικό επιμελητή σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο άρθρο 6 του Ν. 2318/1995 και δ) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα του άρθρου 4 του Ν. 2318/1995. 

Προκήρυξη διαγωνισμού

Το Μάρτιο κάθε έτους ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με απόφασή του, περίληψη της οποίας δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, προκηρύσσει διαγωνισμό, ο οποίος είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και διενεργείται το Μάιο του ίδιου έτους, για την πλήρωση των κενών κατά τον χρόνο της προκήρυξης οργανικών θέσεων της περιφέρειας κάθε Πρωτοδικείου. Στην απόφαση αυτή καθορίζονται αφενός η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και η διάρκεια του διαγωνισμού και αφετέρου τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα: α) για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο διαγωνισμό και β) για το διορισμό των επιτυχόντων.Ο διαγωνισμός, που είναι ενιαίος για όλη τη χώρα, γίνεται την ίδια ημέρα και ώρα για τις περιφέρειες όλων των πρωτοδικείων ενώπιον εξεταστικής επιτροπής, ιδιαίτερης για κάθε σύλλογο, στο κατάστημα του εφετείου της έδρας του. 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα 

Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται στα εξής μαθήματα:

1. Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών και Πολιτική Δικονομία.

2. Ποινικός Κώδικας και Ποινική Δικονομία.

3. Αστικός Κώδικας και Εμπορικό Δίκαιο.

Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη την σχετική με τα καθήκοντα του δικαστικού επιμελητή, που προσδιορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 2318/1995. Η εξέταση είναι γραπτή, μυστική, ενεργείται με χωριστά θέματα για καθένα από τα παραπάνω μαθήματα, συντάσσεται ένα γραπτό και κάθε θέμα βαθμολογείται χωριστά και από τους τέσσερις εξεταστές.

Ποιοι θεωρούνται επιτυχόντες

Τα γραπτά αξιολογούνται με κλίμακα βαθμολόγησης από 0 μέχρι 10. Κάθε εξεταστής πέραν των τριών βαθμών για τα αντίστοιχα πιο πάνω μαθήματα βαθμολογεί και με τέταρτο βαθμό συνολικά το γραπτό, εκτιμώντας το βαθμό γνώσεως της ελληνικής γλώσσας, την ορθή γραφή και την ικανότητα του διαγωνιζόμενου να διατυπώνει σωστά τα νοήματά του. Το άθροισμα των τεσσάρων βαθμών, διαιρούμενο δια του αριθμού τέσσερα, δίνει το μέσο όρο βαθμολόγησης του κάθε εξεταστή, το δε άθροισμα των μέσων όρων όλων των εξεταστών, διαιρούμενου δια του αριθμού τέσσερα, είναι ο τελικός γενικός βαθμός του υποψηφίου. Διαγωνιζόμενος που δεν συγκεντρώνει μέσο όρο τουλάχιστον 5 στα τρία μαθήματα θεωρείται οριστικά αποτυχών, ανεξάρτητα από το αν ο τέταρτος βαθμός βελτιώνει τον τελικό γενικό βαθμό. Επιτυχόντες θεωρούνται κατά σειρά επιτυχίας τόσοι, όσες είναι  και οι κενές οργανικές θέσεις, που αναφέρονται στην κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του Ν. 2318/1995 απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τελικό γενικό βαθμό τουλάχιστον 5 με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 του Ν. 2318/1995.Οι εγγεγραμμένοι στους πίνακες βαθμολογίας που έχουν ισοβαθμήσει με τον τελευταίο επιτυχόντα, διορίζονται στην περιφέρεια του πρωτοδικείου, για τις θέσεις του οποίου διαγωνίσθηκαν και καταλαμβάνουν κατά την σειρά κατάταξής τους στον πίνακα βαθμολογίας τις κενούμενες μέχρι λήξεως του έτους του διαγωνισμού θέσεις.

Νομικό καθεστώς

Το νομικό καθεστώς που διέπει το διορισμό των δικαστικών επιμελητών περιέχεται στις εξής νομοθετικές διατάξεις: Άρθρα 2 έως και 15 του Ν. 2318/1995 (ΦΕΚ Α’126) όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 3 του Ν. 2479/1997 (ΦΕΚ Α’67), 22 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ Α’174) και 59 του Ν. 3160/2003 (ΦΕΚ Α’165), υπ’ αριθμ. 11664/27-2-1996 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β’155) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 17822/21-3-2008 (ΦΕΚ Β’558) όμοια απόφαση και υπ αριθμ. 39782/23-4-1997 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ Β’358).

Καθήκοντα

Οι δικαστικοί επιμελητές είναι ελεύθεροι επαγγελματίες στους οποίους το κράτος αναθέτει την άσκηση καθηκόντων δικαστικού επιμελητή. Δουλειά τους είναι η εκτέλεση εκτελεστών τίτλων προς όφελος των προσώπων που εξουσιοδότησαν τον εκάστοτε δικαστικό επιμελητή για τη διενέργεια τέτοιων πράξεων. Στα θεσμοθετημένα καθήκοντά του Δικαστικού επιμελητή περιλαμβάνεται κυρίως η επίδοση δικογράφων και εξώδικων εγγράφων, καθώς και η αναγκαστική εκτέλεση εκτελεστών τίτλων-δικαστικών αποφάσεων κυρίως με την επιβολή κατασχέσεων στην όποια κινητή και ακίνητη περιουσία οφειλετών, τη διενέργεια αφαίρεσης κινητών πραγμάτων και την αποβολή από μίσθια ή καταπατημένα ακίνητα οφειλετών και την απόδοσή τους στον κύριό τους. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί κατά την επιβολή αναγκαστικής εκτέλεσης θεσμοθετείται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Τόπος άσκησης καθηκόντων

Ο δικαστικός επιμελητής ασκεί τα καθήκοντά του μόνο στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου που είναι διορισμένος. Κατ’ εξαίρεση, οι δικαστικοί επιμελητές των περιφερειών των πρωτοδικείων: α) Αθήνας-Πειραιά, β) Θεσσαλονίκης-Κιλκίς, γ) Πάτρας- Αιγίου, δ) Έδεσσας-Γιαννιτσών, ε) Αλεξανδρούπολης-Ορεστιάδας και στ) Σύρου-Νάξου μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους στις περιφέρειες και των δύο πρωτοδικείων αντίστοιχα. Ο Δικαστικός επιμελητής ασκεί τα καθήκοντά του είτε μόνος του από το ιδιωτικό του γραφείο στην έδρα του Πρωτοδικείου όπου είναι διορισμένος, είτε συνεταιριζόμενος με δικαστικούς επιμελητές του ίδιου πρωτοδικείου συστήνοντας αστικών εταιρεία με σκοπό την από κοινού παροχή των υπηρεσιών τους.

Εγγραφή σε Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών

Κάθε Δικαστικός Επιμελητής εγγράφεται υποχρεωτικά στον Σύλλογο Δικαστικών Επιμελητών του Εφετείου στο οποίο ανήκει το Πρωτοδικείο στο οποίο ασκεί τα καθήκοντά του. Οι Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών είναι αρμόδιοι κυρίως για θέματα ασκουμένων δικαστικών επιμελητών και για τη διενέργεια πειθαρχικών διώξεων κατά των μελών τους σε περίπτωση που υποπέσουν σε πειθαρχικό παράπτωμα που τιμωρείται από τον Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών. Οι Σύλλογοι Δικαστικών Επιμελητών σε όλη την επικράτεια είναι 8, ήτοι: 1) Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου - Δωδεκανήσου - Λαμίας - Βορείου Αιγαίου και Ευβοίας, 2) Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θεσσαλονίκης, 3) Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείου Θράκης, 4) Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Ιωαννίνων - Κέρκυρας, 5) Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Κρήτης και Ανατολικής Κρήτης, 6) Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Λάρισας - Δυτικής Μακεδονίας, 7) Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Ναυπλίου και Καλαμάτας, 8) Σύλλογος Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Πάτρας και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Προνόμια και δικαιώματα δικαστικού επιμελητή

Οι Δικαστικοί Επιμελητές κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους, ενεργούν ως όργανα της πολιτείας σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου.

Ο Δικαστικός Επιμελητής κατά την άσκηση του λειτουργήματός του απολαμβάνει σεβασμού εκ μέρους κάθε Αρχής και προσώπου, δικαιούται δε να εισέρχεται ελεύθερα σε όλα τα δημόσια καταστήματα, προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

Βάσει του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών, και για την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους, έχουν δοθεί στους Δικαστικούς επιμελητές τα παρακάτω προνόμια:

Δικαίωμα έρευνας περιουσιακών στοιχείων οφειλετών

Ο Δικαστικός Επιμελητής δικαιούται, με αποκλειστικό σκοπό την εξεύρεση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών, εναντίον των οποίων έχει εντολή να διενεργήσει κατάσχεση ή άλλη πράξη εκτελέσεως, να ενεργεί έρευνες στα δημόσια βιβλία που τηρούνται στα υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, νηολόγια, ναυτικά υποθηκολόγια, μητρώα αεροσκαφών, διευθύνσεις συγκοινωνιών. Επίσης, για τον ίδιο σκοπό δικαιούται να λαμβάνει γνώση και να ζητά αντίγραφα όλων των προς μεταγραφή πράξεων των συμβολαιογράφων, των συμβολαιογραφικών εγγράφων μεταβιβάσεως κυριότητας κινητών και των εγγράφων που αφορούν αναγκαστική εκτέλεση και είναι κατατεθειμένα σε συμβολαιογράφο.

Δικαίωμα εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας

Ο δικαστικός επιμελητής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, δικαιούται να ενεργεί έλεγχο για την εξακρίβωση της ταυτότητας εκείνων τους οποίους αφορά η εκτέλεση ή η επίδοση. Στις περιπτώσεις αυτές, όποιος αρνηθεί να δηλώσει την ταυτότητά του ή δηλώσει ψευδή στοιχεία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή με χρηματική ποινή. (βλ. άρθρο 23 Ν.2318/1995).

Δικαίωμα αίτησης συνδρομής της Αστυνομίας

Ο δικαστικός επιμελητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του δικαιούται να ζητά, όταν ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο, τη βοήθεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία υποχρεούται να τον συνδράμει αμέσως, χωρίς να παρεμβαίνει στα καθήκοντά του και χωρίς να τον απομακρύνει από τον τόπο της εκτελέσεως για οποιονδήποτε λόγο πριν τελειώσει το έργο του. Η συνδρομή αυτή μπορεί να ζητηθεί και προφορικά ή τηλεφωνικά. (βλ. άρθρο 24 Ν.2318/1995).

Δικαίωμα απομάκρυνσης προσώπων που παρεμποδίζουν το έργο του

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται να απομακρύνει από τον τόπο της εκτελέσεως ή της επιχειρούμενης πράξεως όσους με οποιονδήποτε τρόπο τον παρεμποδίζουν. Όποιος εξακολουθεί να παρεμποδίζει, τιμωρείται για απείθεια με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.

Δικαίωμα αναζήτησης πληροφοριών από γείτονες , συνοίκους κτλ.

Ο Δικαστικός Επιμελητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του έχει δικαίωμα να ζητά τις αναγκαίες πληροφορίες από τους πολίτες και ειδικότερα από συνοίκους, γείτονες, θυρωρούς και διαχειριστές πολυκατοικιών ή μεγάρων. Σε περίπτωση που κάποιος δώσει με επίγνωση ψευδείς πληροφορίες, τιμωρείται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 225 του Ποινικού Κώδικα.

Γιατί να επιλέξω το Νομικό Σπουδαστήριο Προυσανίδη;

Το Νομικό Σπουδαστήριο Προυσανίδη δεν είναι ένα απλό νομικό φροντιστήριο. Είναι ένας χώρος όπου οι σπουδαστές παρακινούνται να συμμετέχουν και να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους με κριτικό πνεύμα και όχι απλώς να προβαίνουν σε στείρα αποστήθιση. Τα 25 χρόνια εμπειρίας μας και οι συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας αποτελούν την επισφράγιση της ποιότητας των μεθόδων διδασκαλίας που ακολουθούμε εδώ, στο Νομικό Σπουδαστήριο Προυσανίδη.

Κύριο στόχο του Νομικού Σπουδαστηρίου Προυσανίδη αποτελεί η άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα με πλήρη ανάλυση της θεωρίας, ανάπτυξη πρακτικών θεμάτων με γνώμονα πάντα την κρατούσα νομολογία και η μελέτη, ο σχολιασμός, η ανάλυση και η επίλυση παλαιότερων θεμάτων.

Το Νομικό Σπουδαστήριο Προυσανίδη είναι το μοναδικό σπουδαστήριο στην Ελλάδα που εξειδικεύεται με ειδικά μαθήματα, εξειδικευμένους νομομαθείς καθηγητές εγνωσμένου κύρους και πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα με σοβαρότητα και πληρότητα στην προετοιμασία των υποψηφίων.

Εξάλλου, το γεγονός ότι κάθε χρόνο η συντριπτική πλειοψηφία των επιτυχόντων υπήρξαν σπουδαστές του Νομικού Σπουδαστηρίου Προυσανίδη, αποτελεί το επιστέγασμα των μεθόδων και των προσπαθειών μας.

«Καθηγητής είναι κάποιος που μιλάει στον ύπνο κάποιου άλλου.», W.H. Auden, Βρετανός ποιητής

 

Εκτύπωση

Χάρτης

Που θα μας βρείτε

Σόλωνος και Σίνα 26, Αθήνα,

στο νεοκλασσικό κτίριο

έναντι της Νομικής Σχολής. 

Τηλ. 210- 3800702-703, 3627-332

Καθημερινά 11π.μ έως 9.30 μ.μ ,

πλην Σαββάτου και Κυριακής.


Copyright © 2015  avalon

istanbul escort taksim escort istanbul escort kartal escort pendik escort tuzla escort