Νομικό Σπουδαστήριο Α. Προυσανίδη

ΕΣ 3385/15 , ΟΛΟΜ.Ο ΑΣΤΙΚΩΣ ΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΤ. Α.46 ΠΔ 774 (ΝΥΝ 68 ΚΝΕΣ) ΔΕΝ ΒΑΡΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ.

3385/15 ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Ιουνίου 2014 με την εξής σύνθεση : Νικόλαος Αγγελάρας, Προεδρεύων Αντιπρόεδρος, Φλωρεντία Καλδή, Ιωάννης Σαρμάς, Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Μιχαήλ Ζυμής και Γαρυφαλλιά Καλαμπαλίκη, Αντιπρόεδροι, Χρυσούλα Καραμαδούκη, Μαρία Βλαχάκη, Γεώργιος Βοΐλης, Βασιλική Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ελένη Λυκεσά, Σταμάτιος Πουλής, Δημήτριος Πέππας, Αγγελική Μυλωνά, Αργυρώ Λεβέντη, Στυλιανός Λεντιδάκης, Θεολογία Γναρδέλλη, Βιργινία Σκεύη, Κωνσταντίνος Εφεντάκης, Αγγελική Μαυρουδή, Βασιλική Σοφιανού, Αγγελική Πανουτσακοπούλου, Δέσποινα Τζούμα, Δημήτριος Τσακανίκας, Ευφροσύνη Παπαθεοδώρου και Βασιλική Προβίδη, Σύμβουλοι. Γραμματέας η Ιωάννα Αντωνογιαννάκη.

Διονύσιος Λασκαράτος, Γενικός Επίτροπος Επικρατείας.

Για  να δικάσει την από 1 Νοεμβρίου 2012 αίτηση:

του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 22, και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παρέστη με την πληρεξούσιο δικηγόρο του Αικατερίνη Μπάγκου (ΑΜ/ΔΣΑ 23116).

κ α τ ά των   α) ..Β)...Γ) η οποία επίσης δεν παρέστη και

δ) Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με τον Νικόλαο Καραγιώργη Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή το αιτούν επιδιώκει την αναίρεση της 862/2012 απόφασης του ΙV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε το Δικαστήριο άκουσε:

Την πληρεξούσια δικηγόρο του αιτούντος, η οποία ζήτησε την παραδοχή της αίτησης.

Τον αντιπρόσωπο του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος ζήτησε την απόρριψή της. Και

Το Γενικό Επίτροπο Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος ανέπτυξε την από 4.6.2014 γνώμη του και πρότεινε, επίσης, την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου με παρόντες τους δικαστές που έλαβαν μέρος στη συζήτηση της υπόθεσης, εκτός από τον Αντιπρόεδρο Μιχαήλ Ζυμή (ήδη Γενικό Επίτροπο Επικρατείας) και τις Συμβούλους Θεολογία Γναρδέλλη και Βασιλική Σοφιανού που απουσίασαν λόγω κωλύματος, καθώς και τη Σύμβουλο Βασιλική Προβίδη που αποχώρησε από τη διάσκεψη, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1968/1991.

Άκουσε την εισήγηση της Συμβούλου Ελένης Λυκεσά. Και

Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφτηκε κατά το νόμο

1. Για την άσκηση της υπό κρίση αίτησης δεν απαιτείται καταβολή παραβόλου (άρθρο 28 παρ. 4 ν. 2579/1998).

2. Με την αίτηση αυτή ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) επιδιώκει την αναίρεση της 862/2012 απόφασης του ΙV Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό των αναιρεσίβλητων υπαλλήλων του με το ποσό των 1.791,65 ευρώ και το νόμιμο επ’ αυτού τόκο, λόγω ισόποσης θετικής ζημίας που του προξένησαν κατά την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Η αίτηση καταλογισμού απορρίφθηκε διότι αμέσως μετά την άσκησή της, η πρώτη των καθ’ ων κατέθεσε σε λογαριασμό του Ο.Α.Ε.Ε. το ως άνω ποσό της θετικής ζημίας και δεν προβλέπεται η επιδίκαση τόκων λόγω αστικής ευθύνης των υπαλλήλων. 

ΤΟ Α.27§3 ΤΟΥ ΠΔ 774/80 ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ.

3. Το π.δ. 774/1980 «Οργανισμός Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ-Α΄, 189), το οποίο ίσχυε κατά το χρόνο άσκησης της αίτησης του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό των αναιρεσίβλητων, όριζε στο άρθρο 27 ότι «1. … 3. Εις βάρος του υπολόγου καταλογίζονται αι δια των υπό των εκάστοτε κειμένων περί Δημοσίου Λογιστικού και εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεων οριζόμενοι προσαυξήσεις υπολογιστέαι επί παραλείψεως μεν εισπράξεων, αφ’ ης ούτος ώφειλε να εισαγάγη τα εισπραχθέντα εις το Δημόσιον Ταμείον και επί ελλείματος από της ημέρας, καθ’ ην εξηκριβώθη ότι έλαβε χώραν το έλλειμμα …». Σύμφωνα με τα ανωτέρω προσαυξήσεις επιβάλλονται μόνο σε βάρος των υπολόγων στη διαχείριση των οποίων διαπιστώνεται έλλειμμα, είτε λόγω έλλειψης χρημάτων ή αξιών είτε λόγω παράλειψης είσπραξης οφειλών, και όχι και σε βάρος αστικώς υπευθύνων υπαλλήλων έναντι του Δημοσίου η νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για θετική ζημία που τους προξένησαν με πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

4.  Στην κρινόμενη υπόθεση, με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφασή του, το ΙV Τμήμα δέχθηκε τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Στον Ο.Α.Ε.Ε. Κοζάνης διαπιστώθηκε η πρόκληση ζημίας συνολικού ύψους 1.791,65 ευρώ, προερχόμενη από ετεροχρονισμένες αποδόσεις ασφαλιστικών εισφορών (1.324,15 ευρώ) και από τη χορήγηση παροχών κλάδου ασθενείας με παράνομα βιβλιάρια (467,50 ευρώ), υπαίτιοι δε για την πρόκλησή της κρίθηκαν οι αναιρεσίβλητοι, ο καταλογισμός των οποίων με το ποσό της ζημίας και το νόμιμο επ’ αυτού τόκο ζητήθηκε με την από 28 Ιουνίου 2005 αίτηση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Η αίτηση αυτή απορρίφθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση με την αιτιολογία ότι αφενός στις 30.6.2005, δηλαδή αμέσως μετά την άσκησή της, η πρώτη των ήδη αναιρεσιβλήτων κατέθεσε στον τηρούμενο στην Εθνική Τράπεζα Λογαριασμό του Ο.Α.Ε.Ε. το σύνολο του ποσού της ζημίας και αφετέρου δεν προβλέπεται ο καταλογισμός τόκων στο πλαίσιο της αστικής ευθύνης των υπαλλήλων.

5. Σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν σε βάρος των αστικώς υπευθύνων υπαλλήλων έναντι του Δημοσίου η νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για θετική ζημία που τους προξένησαν με πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ούτε η επιβολή προσαυξήσεων προβλέπεται. Ως εκ τούτου η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση που δεν επιδίκασε προσαυξήσεις σε βάρος των αστικώς υπευθύνων αναιρεσιβλήτων ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε το νόμο, ο προβαλλόμενος δε μοναδικός λόγος αναίρεσης περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του είναι αβάσιμος και απορριπτέος.

6.  Κατ’ ακολουθία αυτών που προηγουμένως κρίθηκαν  η ένδικη αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί.

Δια ταύτα

Απορρίπτει την αίτηση.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις  29 Απριλίου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΕΛΕΝΗ  ΛΥΚΕΣΑ
   
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ

Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις  13 Μαΐου 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΕΛΕΝΗ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ

Εκτύπωση

Η Απόφαση του ΣτΕ για το Δημοψήφισμα και η Εαρινή Συμμαχία των αντιδίκων (πλήρες κείμενο με σχόλια του Καθηγητή Α.Γ. Προυσανίδη).

logo

Η  ΕΑΡΙΝΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΙΚΩΝ
Η Ολομέλεια συνεδρίασε για πρώτη φορά στην ιστορία της για να εκδικάσει αίτηση ακύρωσης στρεφόμενη κατά διατάγματος που προκηρύσσει δημοψήφισμα με βάση το άρθρο 44§2 του Συντάγματος 1975. Συνεπώς η υπ΄αριθμ. 2787/2015 απόφαση είναι μοναδική μέχρις στιγμής στην ιστορία του Ανωτάτου Ακυρωτικού και Διοικητικού Δικαστηρίου μας.Εξ΄άλλου από πλευράς συνταγματικοπολιτικής ιστορίας είναι και πρώτη φορά που το εκλογικό Σώμα καλείται να ψηφίσει σε δημοψήφισμα που προκηρύσσεται βάσει του Συντάγματος. Όλα τα προηγούμενα δημοψηφίσματα έγιναν χωρίς να υπάρχει σχετική συνταγματική πρόβλεψη, βάσει συντακτικών πράξεων και είχαν πάντα ένα σαφές και ξεκάθαρο ερώτημα : Το πολιτειακό . Βασιλευομένη ή Αβασίλευτη Δημοκρατία;

Διαβάστε Περισσότερα

Εκτύπωση

Χάρτης

Που θα μας βρείτε

Σόλωνος και Σίνα 26, Αθήνα,

στο νεοκλασσικό κτίριο

έναντι της Νομικής Σχολής. 

Τηλ. 210- 3800702-703, 3627-332

Καθημερινά 11π.μ έως 9.30 μ.μ ,

πλην Σαββάτου και Κυριακής.


Copyright © 2015  avalon

istanbul escort taksim escort istanbul escort kartal escort pendik escort tuzla escort