Νομικό Σπουδαστήριο Α. Προυσανίδη

Συμβολαιογράφοι

Προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

Συμβολαιογράφος μπορεί να διοριστεί ο πτυχιούχος νομικού τμήματος νομικής σχολής ημεδαπού πανεπιστημίου ή ο κάτοχος αναγνωρισμένου ισότιμου πτυχίου αλλοδαπού πανεπιστημίου, ο οποίος έχει διατελέσει τουλάχιστον δύο έτη δικηγόρος ή δικαστικός λειτουργός ή άμισθος υποθηκοφύλακας και έχει την ελληνική ιθαγένεια.

Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και έχουν συμπληρώσει το εικοστό όγδοο έτος της ηλικίας τους χωρίς να έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό δεύτερο έτος και δεν εμποδίζονται από άλλα νόμιμα κωλύματα, μπορούν να συμμετάσχουν στον ετήσιο πανελλήνιο διαγωνισμό που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μετά από επιτυχή συμμετοχή τους σε αυτόν να διοριστούν συμβολαιογράφοι στις κενές υπάρχουσες θέσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που αναλυτικά αναφέρονται στα άρθρα 19, 20 και 21 του Ν. 2830/2000 και να μην έχουν τα κωλύματα του άρθρου 23 του ίδιου νόμου όπως ισχύει σήμερα. Οι επιτυγχάνοντες στον διαγωνισμό παρακολουθούν υποχρεωτικά σεμινάρια εσωτερικού και διεθνούς δικαίου, επαγγελματικής κατάρτισης και δεοντολογίας τουλάχιστον για ένα εξάμηνο, τα οποία διοργανώνονται από τους οικείους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα

Ο διαγωνισμός διενεργείται: α) Στην έδρα του Εφετείου Αθηνών για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Αθηνών, Εύβοιας, Πειραιώς, Πατρών, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Ναυπλίου, Κρήτης, Ανατολικής Κρήτης, Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Δωδεκανήσου και Λαμίας. β) Στην έδρα του Εφετείου Θεσσαλονίκης για τους υποψηφίους για τις έδρες Ειρηνοδικείων που υπάγονται στις περιφέρειες των Εφετείων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας και Θράκης. Ο διαγωνισμός είναι ενιαίος για όλη τη χώρα και γίνεται κατά την ίδια ημέρα και ώρα για τις περιφέρειες όλων των Εφετείων. Σχετικά με τον τρόπο διενέργειας του διαγωνισμού ορίζει αναλυτικά η υπ αριθμ. 70280/2012 (ΦΕΚ Β’2349) απόφαση του Υπουργού δικαιοσύνης, διαφάνειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι υποψήφιοι διαγωνίζονται σε θέματα

1) Αστικού δικαίου, 2) Εμπορικού δικαίου, 3) Πολιτικής δικονομίας, 4) Κώδικα συμβολαιογράφων, 5) Ειδικών νόμων της οροφοκτησίας και κάθετης ιδιοκτησίας, του γενικού οικοδομικού κανονισμού, δασικού κώδικα, φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων από οποιαδήποτε αιτία και τελών χαρτοσήμου, των νόμων για τη σύσταση και το σκοπό του οργανισμού κτηματολογίου και χαρτογραφήσεως Ελλάδος, για τη διαδικασία κτηματογράφησης, για τη δημιουργία εθνικού κτηματολογίου και για τη λειτουργία του εθνικού κτηματολογίου (του οργανωμένου συστήματος με το Ν. 2664/1998) και για τις συμβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκειμένων σε δημοσιότητα και για τις συμβάσεις παροχής ασφάλειας (Ν. 2844/2000). Τα θέματα λαμβάνονται από την ύλη τη σχετική με τα καθήκοντα του συμβολαιογράφου και η εξέταση των μαθημάτων γίνεται με συνθετική παρουσίαση πρακτικού θέματος και ερωτημάτων θεωρητικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι εξετάζονται προαιρετικά σε μία έως δύο από τις ξένες γλώσσες, αγγλική, γαλλική, γερμανική. Οι εξετάσεις όλων των μαθημάτων είναι μόνο γραπτές.

banner1b

Ποιοί θεωρούνται επιτυχόντες

Τα γραπτά των υποψηφίων βαθμολογούνται από τρεις βαθμολογητές. Η κλίμακα βαθμολογίας των γραπτών ορίζεται από 0 έως 20. Ο μέσος όρος των τριών βαθμολογητών για κάθε μάθημα αποτελεί το βαθμό του υποψηφίου στο μάθημα, εφόσον η απόκλιση από τη μεγαλύτερη μέχρι τη μικρότερη βαθμολογία δεν είναι μεγαλύτερη των 3 μονάδων. Αν η απόκλιση αυτή είναι μεγαλύτερη το γραπτό αναβαθμολογείται από τα μέλη της κεντρικής επιτροπής εξετάσεων. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών των πέντε μαθημάτων, το οποίο προσαυξάνεται τόσες μονάδες όσες αντιστοιχούν στο γινόμενο του βαθμού που πέτυχε ο υποψήφιος σε κάθε ξένη γλώσσα με συντελεστή 0,10. Ο βαθμός της ξένης γλώσσας λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας εφόσον είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 10.  Από τους υποψήφιους διορίζονται σε κάθε ειρηνοδικειακή περιφέρεια για την κάλυψη των κενών θέσεων της προκήρυξης με τη σειρά βαθμολογίας εκείνοι που σε κανένα μάθημα δεν έλαβαν βαθμό μικρότερο των 10 μονάδων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιτυχόντων του ίδιου πίνακα διενεργείται κλήρωση. Μετά τη διαμόρφωση του τελικού πίνακα διορίζονται από αυτόν στις κενές θέσεις της προκήρυξης οι επιτυχόντες κατά φθίνουσα σειρά και μέχρι την πλήρωση όλων των κενών θέσεων.

Γιατί να επιλέξω το Νομικό Σπουδαστήριο Προυσανίδη;

Το Νομικό Σπουδαστήριο Προυσανίδη δεν είναι ένα απλό νομικό φροντιστήριο. Είναι ένας χώρος όπου οι σπουδαστές παρακινούνται να συμμετέχουν και να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους με κριτικό πνεύμα και όχι απλώς να προβαίνουν σε στείρα αποστήθιση. Τα 25 χρόνια εμπειρίας μας και οι συνεχείς επιτυχίες των σπουδαστών μας αποτελούν την επισφράγιση της ποιότητας των μεθόδων διδασκαλίας που ακολουθούμε εδώ, στο Νομικό Σπουδαστήριο Προυσανίδη.

Κύριο στόχο του Νομικού Σπουδαστηρίου Προυσανίδη αποτελεί η άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα με πλήρη ανάλυση της θεωρίας, ανάπτυξη πρακτικών θεμάτων με γνώμονα πάντα την κρατούσα νομολογία και η μελέτη, ο σχολιασμός, η ανάλυση και η επίλυση παλαιότερων θεμάτων.

Το Νομικό Σπουδαστήριο Προυσανίδη είναι το μοναδικό σπουδαστήριο στην Ελλάδα που εξειδικεύεται με ειδικά μαθήματα, εξειδικευμένους νομομαθείς καθηγητές εγνωσμένου κύρους και πρωτοποριακές μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα με σοβαρότητα και πληρότητα στην προετοιμασία των υποψηφίων.

Εξάλλου, το γεγονός ότι κάθε χρόνο η συντριπτική πλειοψηφία των επιτυχόντων υπήρξαν σπουδαστές του Νομικού Σπουδαστηρίου Προυσανίδη, αποτελεί το επιστέγασμα των μεθόδων και των προσπαθειών μας.

«Ο πραγματικά σοφός δάσκαλος δεν είναι αυτός που σε σπρώχνει μέσα στον οίκο της σοφίας, αλλά αυτός που σε οδηγεί στο κατώφλι του μυαλού σου.», Χαλίλ Γκιμπράν, Λιβανοαμερικανός ποιητής & φιλόσοφος

 

Εκτύπωση

Τηλ.: 210- 3800-702, 3627-332
ΦΑΞ: 210- 3800-703
Email: nomikospoudastirio@gmail.com

Χάρτης

Που θα μας βρείτε

Σόλωνος και Σίνα 26, Αθήνα,

στο νεοκλασσικό κτίριο

έναντι της Νομικής Σχολής. 

Τηλ. 210- 3800702-703, 3627-332

Καθημερινά 11π.μ έως 9.30 μ.μ ,

πλην Σαββάτου και Κυριακής.


Copyright © 2015  avalon

istanbul escort taksim escort istanbul escort kartal escort pendik escort tuzla escort